About Philip Tran

philip tran

Consultant Solicitor
B.Com, L.L.B (USyd)

Specialising in:

  • Criminal Law including Legal Aid
  • Compensation and Insurance Law
  • Traffic Offences
  • Civil Litigation
  • Contract Disputes and Debt Recovery

 

Luật hình sự, dân sự và bồi thường

  • Tất cả các vấn đề liên quan đến luật hình sự như cảnh sát và tòa án (including legal aid)
  • Tất cả thủ tục xin bồi thường tai nạn xe cộ và lao động
  • Thưa kiện dân sự và đòi nợ kiện tụng thương mại.